Transmisiona ulja

Monitoring transmisionih ulja u toku eksploatacije

Velika brzina obrtaja i veliki obrtni moment direktno utiču na stepen habanja zupčanika. Kod velikih brzina, naročito usled lošeg maziva, habanje se javlja u obliku dubokih vertikalnih risova i udubljenja, koja se kasnije pretvaraju u rupe. Kod velikih obrtnih momenata i lošeg maziva, dolazi do plastične deformacije, što uzrokuje veoma visoke temperature, prenošenja materijala s površine jednog na površinu drugog zupca do zaribavanja zupčanika.

U toku upotrebe treba pratiti:

 • Viskoznost – U toku korišćenja viskoznost ulja raste. Dozvoljeni porast viskoznosti je do 10%
 • Gustina – U toku korišćenja gustina ulja raste. Zavisno od polazne vrednosti dozvoljen je porast od 5 do 10%. Mora se voditi računa da gustina novog ulja iste viskoznosti zavisi od porekla baznog ulja.
 • Neutralizacioni (kiselinski) broj –Vrednost neutralizacionog broja raste sa dužinom upotrebe i sa degaradacijom ulja. Dozvoljava se porast do 10% iznad početne vrednosti.
 • Sadržaj vode – Zupčanička ulja spadaju u grupu ulja sa dobrim deemulzionim karakteristikama. Kod kvalitetnih ulja dolazi do odvajanja i taloženja vode, čak kada njeno učešće poraste i preko 2%. Ako se utvrdi prisustvo vode, ulje se mora centrifugirati.
 • Tačka paljenja – Porast tačke paljenja ukazuje na proces oksidacije (starenja) ili isparavanje lakoisparljivih komponenti.

zatvori

Mogući problemi u primeni transmisionih ulja

1. Povećana buka pri radu prenosnika

Povećana buka nastaje zbog oštećenja elemenata, neispravnosti konstrukcije ili nepravilnog podmazivanja. Mogući uzroci su:

 • Oštećeni ili istrošeni ležajevi
 • Oštećeni ili istrošeni zupčanici
 • Pogrešna ugradnja zupčanika
 • Pogrešna ugradnja ležajeva
 • Neodgovarajuća konstrukcija prenosnika
 • Nedovoljna količina ulja
 • Pogrešan izbor ulja

2. Penušanje ulja

Povećano penušanje štetno utiče na kvalitet podmazivanja pri čemu dolazi do oštećenja površina zupčanika i ležajeva. Mogući uzroci penušanja ulja su:

 • Previsok nivo ulja dovodi do pojave vrtloženja i unošenja vazduha
 • Voda u ulju, naročito na povišenim temperaturama
 • Prevelike brzine obrtaja zupčanika
 • Pogrešna primena ulja ili ulje nije propisanog kvaliteta

3. Pojava vode u ulju

Prodor vode, zbog oštećenih zaptivki, ne samo što kontaminira ulje i time umanjuje mazive sposobnosti, nego, što je još važnije, i hemijski reaguje s aditivima i tako umanjuje njihove funkcije.

4. Ubrzana oksidacija ulja

Na oksidaciju ulja utiču radna temperatura, temperatura okoline, vreme upotrebe i kontaminacija. Ubrzana oksidacija ulja je naročito moguća kod vozila koja rade u oštrim radnim uslovima gde se moraju koristiti ulja sa visokom oksidacionom stabilnošću. Habanje metalnih delova je intenzivnije naročito u toku uhodavanja novog vozila. Čestice gvožđa i bakra katalitički ubrzavaju proces oksidacije (starenja) ulja. Ulje mora da sadrži deaktivatore metala, koji i stvaraju zaštitne filmove na površini metalnih čestica i tako spečavaju njihovo katalitičko dejstvo.

5. Curenje ulja

Razlozi pojave curenja ulja su pogrešan izbor ulja, odnosno niska viskoznost ulja ili oštećenost zaptivki. Mogući razlog je i nedovoljan sadržaj ili nedostatak aditiva za omekšavanje elasomera zaptivki usled čega dolazi do skupljanja, stvrdnjavanja i pucanja elastomera i curenja ulja.

6. Pregrevanje ulja u sistemu

Pregrevanje ulja u sistemu može nastati iz više razloga:

Previsok nivo ulja, takođe povećava temperaturu ulja, jer usled preteranog bućkanja, dolazi do penušanja i lošeg podmazivanja. Temperatura ulja može biti povećana i u slučaju kada je kućište prekriveno blatom, pa je smanjen prenos toplote sa kućišta u okolinu.

7. Povećana viskoznost ulja

Povećana viskoznost ulja može nastati zbog: Kontaminacije sa uljem više viskoznosti, Oksidacione ili termičke razgradnje ulja, Kontaminacije sa stranim materijalima (voda, prašina itd).

8. Oštećenja površine zuba zupčanika

Posledica je upotrebe neadekvatnog ulja. Kod putničkih automobila se, zbog velike brzine, javlja habanje zubaca u obliku dubokih vertikalnih risova i udubljenja, koja se kasnije pretvaraju u rupe, a dešavaju se i svarivanja površina zubaca. Kod teretnih vozila, u uslovima velikog obrtnog momenta, javlja se plastična deformacija i struganje površine zubaca što dovodi do vrlo bučnog rada i konačno do zaribavanja.

9. Oštećenje sinhronih prstenova – pojava korozije

Uzrok je pogrešna primena ulja. U sinhronizovanim ručnim menjačima koriste se ulja klase kvaliteta API GL-3 ili API GL-4. Ulje klase API GL-5 (hipoidno ulje) formulisano je za hipoidne teškoopterećene zupčanike u diferencijalu. Paket aditiva, koji ulazi u sastav API GL-5, bogat je sumpornim i fosfornim sastojcima koji su korozivni za obojene metale, naročito za bakarne legure koje se redovno nalaze u sinhronima. Iz tog razloga hipoidna ulja API GL-5 se ne koriste u sinhronizovanim menjačima.

 • Neodgovarajuće ulje, bez EP aditiva ili slično
 • Preopterećenje zupčaničkog prenosnika
 • Prevelika brzina obrtaja zupčanika
 • Rad u uslovima udarnih opterećenja
 • Povećana temperatura okoline
 • Nedovoljna količina ulja

zatvori